خانه هاي سازماني

اداره كل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه در راستاي تأمين مشكل مسكن همكاران حوزه های ستادي قوه قضائيه هر ماه با تشكيل جلسات كميته خانه های سازماني با توجه به دستورالعمل نحوه واگذاري منازل سازماني مصوب سال 1379  رياست محترم قوه قضائيه و قوانين هيأت محترم وزيران در خصوص امورات منازل سازماني اعم از واگذاري و تخليه اقدام مي نمايد.

 نحوه واگذاري بدين شرح مي باشدكه متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست مكتوب از واحد محل خدمتشان به اين اداره كل، نسبت به دريافت فرم و تشكيل پرونده اقدام نمايند.

مواردي كه به عنوان امتياز محسوب مي شود عبارت است از:

ميزان سابقه خدمت در قوه قضائيه، تعداد افراد تحت تكفل، داشتن سوابق ايثارگري(حضور در جبهه، جانبازي،مدت اسارت، خانواده درجه يك شهدا ) ، خدمت در مناطق محروم به ازاي هر سال، دريافت تشويقي و لوح تقدير از مقامات محترم قوه قضائيه و داشتن هر سال سابقه ارائه درخواست .

متقاضياني كه داراي امتياز بالاتري باشند در صدر جدول اولويت واگذاري قرار خواهند گرفت و به محض تخليه منزل سازماني و تصویب  جلسه كميته خانه های سازمانی نسبت به واگذاري به آنها اقدام خواهد شد .

براي برقراري ارتباط با واحد خانه هاي سازماني با شماره 02142131202 تماس حاصل نماييد.