سهام عدالت
اداره كل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه در راستاي مصوبه هيأت محترم وزيران مبني بر اختصاص سهام عدالت براي كاركنان قوه قضائيه اقدامات ذيل را انجام داده است:
*تحويل فرم خام به متقاضياني كه تاكنون موفق به تكميل فرم اوليه نشده اند.
*دريافت مدارك وتكميل فرم هاي دعوتنامه سهام عدالت متقاضيان شاغل، بازنشسته، مستمري بگير.
*تحويل كارت هاي سهام عدالت به متقاضيان شاغل و بازنشسته و مستمري بگير.
*رفع نقص مدارك مربوط به پاكت هاي سهام عدالت.
*تحويل حواله هاي سودسهام عدالت به همکارانی که سال86 کارت سهام عدالت برای آنها صادر شده است که در این راستا تا كنون 4932 حواله سود سهام عدالت صادر و توزيع شده است.
همكاران ستادي كه شامل يكي از موارد ذيل هستند به اداره كل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه مراجعه نمايند:
1-كساني كه تاكنون موفق به تكميل فرم اوليه سهام عدالت نشده اند.
2- كساني كه براي آنها برگه هاي دعوتنامه صادر شده ولي تاكنون براي دريافت آن مراجعه نكرده اند.
3- كساني كه براي آنها كارت سهام عدالت صادر شده ولي تاكنون براي دريافت آن مراجعه نكرده اند.
4- كساني كه براي آنها حواله سود سهام عدالت صادر شده ولي تاكنون براي دريافت آن مراجعه نكرده اند.
همکاران شاغل در دادگستری کل استانها و سازمان های تابعه برای پیگیری امور مربوط به سهام عدالت به واحد رفاه محل خدمت خود مراجعه نمایند.
براي ارتباط با واحد سهام عدالت با شماره 02142131203 تماس حاصل نماييد.