تبصره 16 قانون بودجه سال 1393

ج- دولت مكلف است صد در صد هزينه هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه هاي اجرائي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمه تكميلي را توسط بنياد شهيد و ايثارگران پرداخت نمايد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است اعتبار مورد نياز را از سر جمع اعتبارات دستگاه هاي اجرائي و صندوق هاي بازنشستگي (اعتبار برنامه 30440) كسر كند و به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص دهد .اعتبارات اين بند از محل رديف 53 -550000 جدول شماره 9 اين قانون تامين مي شود .